Šta je abakus?

Kada definišemo pojam abakusa, moramo biti naročito oprezni i obratiti pažnju na njegove osobenosti. Najprostije rečeno abakus je drevna računaljka. Međutim abakus se ne može posmatrati samo kao računaljka, jer se na njemu ne računa! On zapravo potpomaže računanje, ali bez automatizacije, jer se abakus računanje i dalje izvodi u mislima onog koji abakus upotrebljava.

Kako računati na abakusu?

Kod klasičnog računanja pomoću papira i olovke, uvek počinjemo sa jedinicama, pa potom deseticama, stotinama i talo dalje… Računanje na abakusu se odvija suprotnim smerom, počev od kolone sa najvišom vrednošću, da bi se tek postepeno spribližavamo ka jedinicama. Na taj način se razvija prirodnije razumevanje veličine broja.

Abakus se sastoji od pravougaonog okvira, koji je razdelnikom podeljen na gornje i donje polje. Kroz razdelnik je paralelno nanizano nekoliko vertikalnih stubova na kojima se nalaze kuglice, po jedna u gornjem i po četiri u donjem polju. Računanje na abakusu se sprovodi pomeranjem kuglica, koje se smatraju uračunatim ukoliko su pomerene prema razdelniku (kuglica iz gornjeg polja ako se pomeri na dole, a kuglice iz donjeg polja ako su pomerene prema gore). Vrednosti kuglica se menjaju redom po stubovima u smeru od desnog ka levom, od jedinica ka deseticama, stotinama i tako redom. U prvom stubcu, kuglica iz gornjeg polja ima vrednost 5, u drugom stubcu vrednost 50, u trećem 500 i tako redom. Kuglice iz donjeg polja imaju vrednost: u prvom stupcu 1, u drugom 10, trećem 100 i tako redom. Ovakvom strukturom abakusa, kao što smo već napomenuli, moguće je komplikovane brojeve prikazati na lak i jednostavan način. Recimo broj million se na abakusu predstavlja pomoću samo jedne jedine kuglice, i to donje kuglice u sedmom stupcu. Na ovom primeru možemo slikovito sagledati suštinu vrednosti abakusa, koja se ogleda u činjenici da on omogućava da se broj doživljava kao materijalni predmet, a ne isključivo kao apstraktni pojam. Tako se svaki broj ma koliko velik bio (pod uslovom da imamo srazmerno velik abakus) može lako i jednostavno predstaviti putem odgovarajućeg rasporeda kuglica.